ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2563

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายวินัย  ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย  เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีว่าที่ร้อยตรีสอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

12 พฤษภาคม 63 11:51:58