ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 27 เมษายน 2563 นายวินัย  ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย  ประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V System

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย   อ.โคกโพธิ์ไชย  จ.ขอนแก่น

 

12 พฤษภาคม 63 11:20:03