ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เองในครัวเรือน

วันที่ 24 ก.พ. 59 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ประชุมชี้แจงโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เองในครัวเรือน ณ วัดทุ่งสว่าง บ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยมีเกษตรกรร่วมรับฟังชี้แจง 80 คน

 

 

 

 

ข่าวโดย นางสาวศศิธร เหล่าคนค้า เจ้าพนักงานธุรการ

25 กุมภาพันธ์ 59 14:52:08