ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร


วันที่ 23 เม.ย. 2563 เวลา 9.00 ณ
  นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยมี ว่าที่ร้อยตรี นายสมโภชน์ สุดคล้าย นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นผู้นำต้นแบบ ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการฯ โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น มีรักปลูกผักกินเอง โดยมีผู้บริหารของอำเภอเป็นต้นแบบ ส่วนราชการทุกภาคส่วน อาสาสมัครเกษตรทุกบ้านทุกตำบลร่วมกิจกรรมในครั้งนี

27 เมษายน 63 13:20:51