ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ สุดคล้าย เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย

 วันที่ 7 เมษายน 2563 นายวินัย  ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์  สุดคล้าย เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย

27 เมษายน 63 13:09:00