ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยประจำสัปดาห์

 วันที่ 23 มีนาคม 2563 มีดังนี้  เวลา  09.30  น.  นายวินัย  ผาบจันดา  เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V System
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย   อ.โคกโพธิ์ไชย  จ.ขอนแก่น

27 มีนาคม 63 16:02:08