ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

บรรยายความรู้เรื่องวิธีการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น.นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติและเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องวิธีการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน ณ ศาลาการเปรียญวัดชมภู บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น เกษตรกรจำนวน 100 ราย

27 มีนาคม 63 15:56:39