ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1

วันที่ 22 ก.พ. 59  นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้รับมอบหมายจาก นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เปิดการอบรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และ จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของนายประสงค์ ประจุดทะเน หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

ข่าวโดย นางสาวศศิธร เหล่าคนค้า เจ้าพนักงานธุรการ

25 กุมภาพันธ์ 59 13:55:10