ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2563

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิไชย
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2563 โดยนายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประธานเปิดการอบรม  วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทบทวนบทบาทหน้าที จัดทำแผน IFPP  การรายงานผลการปฏิบัติงาน อกม. ทีมวิทยากร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทุกท่าน  อกม.จำนวน 25 ราย สถานที่ ณ ศพก.บ้านหนองหญ้ารังกา ม.5 ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

24 กุมภาพันธ์ 63 11:43:46