ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษต

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 : ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ  เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด

เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สายที่ 1 

ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น โดยนายวินัย  ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการจัดเวที รับฟังการบรรยาย
เรื่อง เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ขบวนการ AIC เป็นเครื่องมือ 

โดย รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ และทีมงาน และลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติจริงกับกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านหนองแวง ตำบลท่าพระ               

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

24 กุมภาพันธ์ 63 11:37:42