ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าทีอารักขาพืช หลักสูตรการเป็นหมอพืชและดำเนินงานคลีนิคพืช รุ่นที่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
   นายดบัสวิน  เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าทีอารักขาพืช

หลักสูตรการเป็นหมอพืชและดำเนินงานคลีนิคพืช รุ่นที่  2  
โดยมีนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดอบรมฯ

ระว่างวันที่  3 -7 กุมภาพันธ์  2563 ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล  แอนด์รีสอร์ท  อ.เมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

24 กุมภาพันธ์ 63 11:24:53