ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามโครงการภาครัฐ ผ่านระบบ VDO Conference

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
  นายวินัย  ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย  มอบหมายให้นายจำรัส  แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามโครงการภาครัฐ ผ่านระบบ VDO Conference

โดยมีเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด / อำเภอ    เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

24 กุมภาพันธ์ 63 11:13:35