ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

4  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.00  น.  นายวินัย  ผาบจันดา  เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย   ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโคกโพธิ์ไชย        ทั้งโดยมี นายชาติชาย  ขำชื่น  นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย  เป็นประธานในการประชุม   ณ  หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น

24 กุมภาพันธ์ 63 10:57:06