ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1

วันที่ 15 ก.พ. 59  นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ร่วมพิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และ จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของนายประสงค์ ประจุดทะเน หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

24 กุมภาพันธ์ 59 14:31:46