ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  นายวินัย  ผาบจันดา  เกษตรอำเภโคกโพธิ์ไชย  ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ 

โดยนายชาติชาย  ขำชื่น  นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย  เป็นประธานในการประชุม

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

24 กุมภาพันธ์ 63 10:52:21