ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรปราดเปรื่อง และเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา (ใช้น้ำน้อย)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิไชย
วันที่ 30 มกราคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิไชยมอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการและนายดบัสวิน เวียงนนท์ นวส.ชำนาญการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรปราดเปรื่อง และเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา (ใช้น้ำน้อย) ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ส่วนมากปลูก ปอเทือง ข้าวโพด พืชผัก

24 กุมภาพันธ์ 63 10:41:54