ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2563

29  มกราคม  2563  นายวินัย  ผาบจันดา  เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม  2563  (ครั้งที่  4/2563)   เพื่อชี้แจงแนวทางข้อสั่งการของผู้บริหาร    และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการ  แผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานโครงการ  รวมทั้งปัญหา  อุปสรรคในรอบเดือนที่ผ่านมา เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานในเดือนต่อไป  โดย ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ   เกษตรจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประชุม

ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 

24 กุมภาพันธ์ 63 10:38:05