ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกเพื่อเตรียมความ

วันที่  24 มีนาคม 2563   นายวินัย  ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

จัดอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group

  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคก  ตำบลบ้านโคก  อำเภอโคกโพธิ์ไชย

24 กุมภาพันธ์ 63 09:49:07