ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องปี 2563 กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer

วันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย นำโดยนายวินัย  ผาบจันดา  เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องปี 2563 กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 ราย

27 มกราคม 63 11:23:28