ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้าร่วมรับฟังนโยบาย จากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายการดำเนิน

 เวลา  13.30  น. นายวินัย  ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมรับฟังนโยบาย จากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  มอบนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2563

และกล่าวเน้นย้ำในเรื่องการส่งเสริมให้ young smart farmer เป็นต้นแบบในการทำเกษตรกรรมที่ประสบความสำเร็จต่อไป

25 พฤศจิกายน 62 09:47:27