ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุมประจำสัปดาห์ วันที่ 28 ตุลาคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโกโพธิ์ไชย นายวินัย  ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดประชุมประจำสัปดาห์ วันที่ 28 ตุลาคม 2562

 เพื่อมอบหมายงานและติดตามงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายงานส่งเสริมและงานอื่นๆที่ทำภายในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย จาก จังหวัดขอนแก่นและกรมส่งเสริมการเกษตร

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 

28 ตุลาคม 62 15:15:07