ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย
: วันที่ 15 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 น. นายวินัย  ผาบจันดา  เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 

เข้าร่วมงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังสามารถสำรวจโรคใบด่างในแปลงมันสำปะหลังของตนเองได้ถูกต้อง 

พร้อมทั้งสามารถป้องกันไม่ให้แปลงมันสำปะหลังเกิดโรคใบด่าง  หากพบโรคใบด่างสามารถทำลายกำจัดได้ถูกต้อง

โดยมี นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมทั้งปล่อยโดรนฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงหวี่ขาว 

ตัดต้นมันสำปะหลังในแปลงที่เกิดโรค และปล่อยแมลงหวี่ขาว   ณ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

 

28 ตุลาคม 62 14:54:49