ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย
วันที่ 13 ต.ค.2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายจำรัส แพนพา นวส.ชชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโคกโพธิ์ไชยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยและภริยา เป็นประธานพิธี  ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย

 

28 ตุลาคม 62 14:43:39