ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ออกติดตามและสำรวจสถานการณ์โรคใบด่างในมันสำปะหลังและให้ความรู้โรคใบด่างในมันสำปะหลัง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการและ น.ส.พรประภา โอดพิมพ์ นวส.ปฏิบัติการ

ออกติดตามและสำรวจสถานการณ์โรคใบด่างในมันสำปะหลังและให้ความรู้โรคใบด่างในมันสำปะหลัง วิธีการเดินสำรวจในพื้นที่บ้านหนองทุ่ม หนองชมภู หมู่ที่ 9,10 ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จากการสำรวจแปลงไม่พบโรคใบด่างในมันสำปะหลังแต่อย่างใด

28 ตุลาคม 62 14:38:50