ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 7ตุลาคม 2562  เวลา 09.30  น.  นายวินัย  ผาบจันดา  เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ประชุมประจำเดือนวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V System ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

28 ตุลาคม 62 14:18:39