ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 24 กันยายน 2562นายวินัย  ผาบจันดา  เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

"5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย

25 กันยายน 62 15:24:47