ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรก

วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 นางสุภาวดี  ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยน.ส.พรประภา  โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ  2562

โดยมีนางจันจิรา สายรอด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานในพิฑี ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมอำเภอละ 2 ราย รวมทั้งสิ้น 52 ราย

 

25 กันยายน 62 15:15:18