ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบเงินสนับสนุนโครงการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63และมอบเงินโครงการช่วยเ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย
วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น.สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับ ธกส.สาขาโคกโพธิ์ไชย มอบเงินสนับสนุนโครงการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี                     ปี 2562/63และมอบเงินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะฝนทิ้งช่วง ปี 2562 โดยมี นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้ส่วนราชการทุกส่วน เกษตรกรผู้รับมอบ ตามแผนแจกจ่ายเงิน วันนี้ตำบลนาแพงจำนวน 711 ราย สถานที่ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตร สาขาโคกโพธิ์ไชย

25 กันยายน 62 15:01:30