ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมการจำกัดสาร 3 ชนิด พาราควอตไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

วันที่ 16 ก.ย.2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประธานเปิดอบรมการจำกัดสาร 3 ชนิด พาราควอตไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส พร้อมเจ้าหน้าที่

อบรมเกษตรกรถ่ายทอดความรู้ ผู้เข้าอบรม จำนวน 100 ราย ณ ศพก.หนองหญ้ารังกา ม.๕ ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

25 กันยายน 62 14:53:07