ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ได้รับการติตามนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายวินัย  ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมคณะ ได้รับการติตามนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

โดยมีนางจันจิรา สายรอด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกตรกร และนางนิสานาถ คำกุณา หัวหน้าฝ่ายบริหาร และทีมนิเทศสายที่1 

25 กันยายน 62 14:44:37