ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายจำรัส  แพนพา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 กิจกรรมส่งเสริมการบริการจัดการศัตรูข้าวในพื้นที่เป้าหมายนาแปลงใหญ่

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ไชย

25 กันยายน 62 13:50:36