ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบ คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) อำเภอโคกโพธิ์ไ

. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบ คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ  (ก.ช.ภ.อ.)

อำเภอโคกโพธิ์ไชยกรณีฉุกเฉิน (ภาวะฝนทิ้งช่วง)โดยมี นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยเป็นประธานที่ประชุม ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย

เกษตรกรขอความช่วยเหลือ จำนวน 4297 ราย พื้นที่เสียหายโดยสิ้นเชิง (ข้าว) จำนวน 45896.75 ไร่

 

25 กันยายน 62 11:53:44