ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจแปลงเกษตกรผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายวินัย  ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสุภาวดี  ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

และนางสาวพรประภา  โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกร ตำบลบ้านโก อำเภอโกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

23 สิงหาคม 62 17:12:11