ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอส)

วันที่ 8 สิงหาคม 2562  นายวินัย  ผาบจันดา  เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วย น.ส.พรประภา  โอดพิมพ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

จัดอบรมระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอส)  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 

23 สิงหาคม 62 16:54:55