ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประขุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 6   สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น.  นายวินัย  ผาบจันกา  เกษตรอำเภอโกโพธิ์ไชย  เข้าร่วมประขุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำเดือน  สิงหาคม  2562 

 ณ  หอประชุมอำเภอโกโพธิ์ไชย     จังหวัดขอนแก่น

23 สิงหาคม 62 16:37:32