ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 5  สิงหาคม  2562  เวลา 09.00  น  นายวินัย  ผาบจันดา  เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย  มอบหมายให้นายจำรัส  แพนพา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ      ณ ห้องประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย ขั้น 2     จังหวัดขอนแก่น

23 สิงหาคม 62 16:32:54