ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน)สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง


วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิไชยมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน)สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงโดยได้รับเกียรติจากนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยประธานมอบปัจจัยการผลิตในครั้งนี้ เกษตรกร จำนวน 83 ราย
 ณ ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย

23 สิงหาคม 62 16:27:48