ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมออกบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีการให้บริการชาวบ้านหลายหน่วยงาน ซึ่งในส่วนสำนักงานเกษตรรับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2562 และประชาสัมพันธ์การจำกัดใช้สารเคมี 3 ชนิดโดยมีเกษตรกรร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 4 หมู่บ้านได้แก่ ม.1,3,7,8 ตำบลบ้านโคก ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.บ้านโคก

25 กรกฎาคม 62 15:12:37