ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

งานเทเทียนหล่อเนื่องในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

 11 ก.ค. 2562 เวลา 9.00 น.นายวินัย ผาบจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมงานเทเทียนหล่อเนื่องในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โดยมีนายปิยะพงษ์ คลังทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ผู้บริหารสถานศึกษาและชาวบ้านตำบลบ้านโคก ร่วมงานในครั้งนี้ สถานที่จัดงาน ณ วัดอัมพาผล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย

25 กรกฎาคม 62 15:08:39