ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ

 วันที่ 9 ก.ค.2562 เวลา 9.00 น.นายวินัย ผาบจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการและ น.ส.พรประภา โอดพิมพ์ นวส.ปฏิบัติการร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นประดู่ ยางนาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป้องกันมลพิษทางอากาศ ณ ริมถนนปากทางเข้าบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย โดยมี นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยเป็นประธานพิธี ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 100 ราย

25 กรกฎาคม 62 15:06:23