ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญบ้าน

วันอังคารที่ 2 ก.ค.2562 นายวินัย ผาบจันดา นักวิชาการส่งเสริการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญบ้านโดยมีนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยเป็นประธานในการประชุมพร้อมได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ตัวแทนเกษตรทั้ง 4 ตำบลในครั้งนี้

25 กรกฎาคม 62 15:01:44