ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีเปิดกรวยสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

  นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ร่วมพิธีเปิดกรวยสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยเป็นประธานในพิธี

ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวอำเภอโคกโพธิ์ไชย ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย

27 พฤษภาคม 62 09:36:28