ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมงานพิธีเปิดกรวย วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562. เวลา 08.30 น.  นายจำรัส  แพนพา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย  ร่วมงานพิธีเปิดกรวย.

โดยมีนายชาติชาย  ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำผู้มาร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสด

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯประชาชนจิตอาสา

เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมในพิธี

27 พฤษภาคม 62 09:31:48