ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนเพื่อพยปะราษฎรรับฟังปัญหาความเดือดร้อน

วันที่ 26 เม.ย. 2562 เวลา 9.00 น.นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการ ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนเพื่อพยปะราษฎรรับฟังปัญหาความเดือดร้อน  ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 8 โดยมีนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีการบริการประชาชนของทุกส่วนราชการ และมีเกษตรกรมารับบริการจำนวน 4 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก

27 พฤษภาคม 62 08:47:58