ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

วมโครงการจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 09.00 น. นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการ

และ น.ส.พรประภา โอดพิมพ์ นวส.ปฏิบัติการ ร่วมโครงการจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

"จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสวนสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านโคก และศาลหลักเมือง" ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น

25 เมษายน 62 16:52:50