ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)แ

19 เมษายน  2562 นางสาวพรประภา  โอดพิมพ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยประธานแปลงใหญ่  และประธาน ศพก.ระดับอำเภอ 

เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

ครั้งที่ 2/2562  ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น

25 เมษายน 62 16:31:52