ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

บรมเกษตรกรตามโครงการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ (5 ประสาน ) ปี 2562


วันที่ 18-19 เม.ย. 2562 สนง.เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย  จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ (5 ประสาน ) ปี 2562

โดยมี นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยเป็นประธานกล่าวเปิดอบรมพร้อมบรรยายความรู้ ซึ่งมีผู้เข้าอบรม จำนวน 83 ราย

ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย

25 เมษายน 62 16:13:24