ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีสรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประจำปี 2562

นายจำรัส  แพนพา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ร่วมพิธีสรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประจำปี 2562 โดยมีนายชาติชาย  ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานในพิธี

ณ วิหารพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน บ้านโพธิ์ไชย ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น

25 เมษายน 62 15:27:39