ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ขอพรรดน้ำดำหัวนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย

นายจำรัส  แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอพรรดน้ำดำหัวนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย 

25 เมษายน 62 14:53:42