ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจรับเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 แก่ตัวแทนสมาชิกแปลงใหญ่ซับสมบูรณ์ บ้านโคก โพธิ์ไชย

 นางสาวพรประภา  โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ตรวจรับเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6  แก่ตัวแทนสมาชิกแปลงใหญ่ซับสมบูรณ์  บ้านโคก โพธิ์ไชย

24 เมษายน 62 17:06:10